Privacy statement

Dit is het privacy statement van Reijn B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen. Deze vennootschappen worden hierna tezamen aangeduid als ‘Reijn’.

Reijn neemt de privacy van haar bezoekers zeer serieus en zal persoonlijke gegevens over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Reijn zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gegevens van websitebezoekers

In het algemeen kun je onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Reijn, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie, zoals het type browser waarvan je gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit je onze website bezoekt en de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt en informatie je bekijkt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Reijn kan deze informatie eventueel doorgeven aan derden. Deze gegevens kunnen worden bewaard voor toekomstig gebruik. Hiervoor maakt onze website gebruik van cookies. Zie voor meer informatie ons cookie statement.

Gegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties wordt verstaan: werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties, zoals opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen.

Doeleinden gegevensverzameling
Reijn zal de over de zakelijke relaties verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van je dienstverlening;
  2. om een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
  4. om te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om je aanbiedingen te kunnen doen;
  5. om toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.
  6. om te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke;
  7. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Welke gegevens
Reijn verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan jou een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Gebruik door derden
Reijn kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Reijn kan jouw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, (mobiliteits)kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Reijn jouw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van jou voor heeft gekregen. Verder kan Reijn jouw bedrijfsprofiel of vacatures van jouw onderneming, nadat je daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar maken.

Bijzondere persoonsgegevens
Reijn verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover je hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die je aan Reijn verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

Beveiliging

Reijn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Reijn heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Ondanks de door Reijn genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Reijn kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Zie ook onze Digitale klokkenluidersregeling (responsible disclosure procedure).

Bewaren van jouw gegevens

Reijn bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Inzage in, wijziging en verwijdering van jouw gegevens

Via jouw account heb je inzage in een groot deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen. Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Reijn. Indien je geen account hebt en jouw gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen of laten verwijderen, kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Reijn.

Verwijzingen en links naar andere websites

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Reijn geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Op deze websites val je onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Reijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen of opmerkingen

Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop Reijn jouw gegevens registreert en verwerkt, dan kun je contact met ons opnemen per e-mail via info@reijnhrm.nl of door een brief te sturen naar Reijn Professionals, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 748, 5700 AS Helmond. Ook kun je contact opnemen met onze functionaris der gegevensbescherming mr. Jan van den Veerdonk op 0492 - 50 66 66.