Strategische Personeelsplanning

Instroom, doorstroom en uitstroom. Strategische personeelsplanning (SPP) is een omvangrijk en ook complex onderwerp. Dat maakt het niet gemakkelijk om er ook daadwerkelijk mee te beginnen en om hier structureel mee bezig te zijn en blijven. Het is dus  noodzaak om de organisatie vanaf het begin mee te nemen, draagvlak en commitment te creëren om zo concrete stappen te zetten. Met strategische personeelsplanning werk je toe naar de juiste mens op de juiste plek. Nu en in de toekomst. Kwalitatief en kwantitatief. 

Inzicht in waar je staat met strategische personeelsplanning

Vul in maximaal 5 minuten de SPP-scan in. En ontvang geheel kosteloos een adviesrapport over waar jij met jouw organisatie staat op het gebied van strategische personeelsplanning. 

Start de SPP-scan

Aan de slag met strategische personeelsplanning 

Met behulp van strategische personeelsplanning bied je toekomstige veranderingen en ontwikkelingen het hoofd door voortdurend te streven naar de juiste verhouding tussen vraag en aanbod van werk. In de praktijk is het een uitdaging voor organisaties om te beginnen met SPP en het duurzaam een plek te geven binnen de organisatie. Daarom zetten we bij Reijn in op SPP als een uitnodigend en positief verandertraject. De consultants van Reijn benaderen SPP als een cyclisch en repeterend proces, dat in de basis is terug te brengen tot dit model strategische personeelsplanning, welke bestaat uit 4 fasen:

Fase 1

Voorbereiding

Een gedegen voorbereiding is van groot belang om voldoende urgentiebesef, steun en betrokkenheid te verkrijgen vanuit de belangrijkste stakeholders. Bovendien moet voor alle direct betrokken stakeholders duidelijk zijn welke rol, zowel tijdens als na de implementatie van SPP, van hen wordt verwacht. Het doel van de voorbereidingsfase is uiteindelijk te komen tot een concreet en gedragen plan van aanpak om SPP te implementeren. Vragen als ‘waarom wil je aan de slag met SPP?’ en ‘wat moet SPP voor jouw organisatie opleveren?’ worden in deze fase beantwoord.

Fase 2

Koers van de organisatie

In de tweede fase worden de ambities van de organisatie en de verwachte in- en externe ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Doelstelling binnen deze fase is te komen tot een concrete en vastgestelde organisatiestrategie en een daaraan gekoppelde HR visie en strategie.

Fase 3

Optimale inzet van mens en werk

Om de optimale inzet van mens en werk binnen jouw organisatie te bepalen moet jaarlijks structureel antwoord worden gegeven op de vragen: 'welk personeel is nu aanwezig?', 'welk personeel heb ik nu nodig?' en 'welk personeel heb ik straks (bijvoorbeeld over één jaar of over 3 jaar) nodig?'. De antwoorden op deze vragen bieden een kwantitatief en kwalitatief overzicht en geven inzicht in zowel de huidige ('ist') als de gewenste ('soll') situatie. Op basis van scenarioplanning stelt jouw organisatie zich in staat om zich toekomstige situaties voor te stellen waar vervolgens scenario specifieke acties en/of HR interventies voor geformuleerd kunnen worden.

Fase 4

Actie

In de laatste fase wordt concreet uitvoering gegeven aan de in de vorige fase geformuleerde acties en/of HR interventies.

Samenwerking met Reijn

Na deze 4 fases houdt SPP natuurlijk niet op. Door minimaal één keer per jaar te herijken en nieuwe ontwikkelingen mee te nemen in de analyse, blijft SPP bijdragen aan de doelstellingen van zowel de mens als de organisatie. Vanuit Reijn sluiten wij graag aan op het ambitieniveau van de organisatie en de rol die het management en de afdeling HRM als expert en facilitator van SPP binnen de organisatie willen en kunnen spelen. Als je kiest voor samenwerking met Reijn, dan vervullen de SPP-specialisten van Reijn diverse gewenste rollen. 

Inspiratie

Onze professionals verzorgen een inspiratiesessie voor HRM en/of het management om hen mee te nemen in wat SPP is, het doel van SPP, wat het de organisatie oplevert, hoe wij denken dat je een SPP-traject het beste aanpakt en wat daarbij de succes- maar ook de faalfactoren zijn. 

Projectleiding

Een HRM-professional van Reijn begeleidt jouw organisatie van A tot Z in het implementeren van SPP of de voorbereiding hierop. Afhankelijk van de concrete behoefte ondersteunen of begeleiden wij jouw organisatie.

Coaching, sparring en procesbegeleiding

Op de achtergrond kijken we met een open en constructief kritische blik mee tijdens de implementatie van SPP of de voorbereiding hierop. Afhankelijk van de concrete behoefte adviseren wij bijvoorbeeld over de te kiezen werkwijze of begeleiden wij werkgroepen bij het realiseren van een plan van aanpak of bijvoorbeeld het proces van het invullen van een kwalitatieve personeelsscan. 

Ondersteuning 

Het realiseren van een succesvol SPP-traject brengt veel werk met zich mee. Kun je hierbij wel een extra hand gebruiken dan biedt Reijn jou de gewenste ondersteuning. Hierbij kun je denken aan:

  • Hulp bij HR dataverzameling; 
  • Analyseren van de data en/of toelichten hiervan aan lijnmanagement;
  • Ondersteuning bij opstellen van een (HR) visie of de concrete uitwerking hiervan; 
  • Uitwerken van een (arbeids)marktanalyse;
  • Begeleiden en ontwikkelen van HR instrumenten op het gebied van in- door- en uitstroom van personeel. 

Onze HRM-professi­o­nals

Maak kennis met onze meesters in Strategische Personeelsplanning.

Zelf aan de slag?

In deze whitepaper geven wij je antwoord op vragen, met strategische personeelsplanning als hulpmiddel. Daarnaast gaan we in op de vraag hoe dit instrument zo effectief mogelijk binnen jouw organisatie in te zetten. Daarbij merken we op dat strategische personeelsplanning geen doel op zich is maar vooral een bewezen en nuttig hulpmiddel om als organisatie effectiever te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 

Download de whitepaper

Wil je samen met Reijn aan de slag met SPP?

Maak een afspraak of bel Joost op 06 - 500 009 47